Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Menü

Adatkezelési tájékoztató

A natureathome.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

 

1.Bevezetés

 

Tamás Margit Egyéni Vállalkozó (2051 Biatorbágy, Lomb u. 26A., adószám: xxx) a továbbiakban: Tamás Margit EV, vagy Adatkezelő), mint adatkezelő, a www.natureathome.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a jelent tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

2.Általános Rendelkezések

 

2.1. A Tamás Margit EV, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Adatkezelő neve: Tamás Margit Egyéni Vállalkozó

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Lomb u. 26A.

Adószáma:

Adatvédelmi kérdéseivel keressen bennünket a következő e-mail címen:

natureathometeam@gmail.com

 

2.2. A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó, vagy érintett).

 

2.3. Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

2.3.1. Alapelvek

 Az Adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezel személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

2.3.2.Kapcsolódó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről;

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről.

3.Az Adatkezelő adatkezelései

 

3.1. A www.natureathome.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adattovábbítás: A portál html kódja a natureathome.hu független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez statisztikai elemzéséhez és igényorientált tervezéséhez  Tamás Margit EV küldő szolgáltatókat használhat. Ezekről bővebben a weboldal cookie tájékoztatójában olvashat.

A portál egyes részei partnerünk, a Google reCAPTCHA szolgáltatását használják az ún. robotok kiszűrése érdekében. A felhasználó ellenőrzésével járó adatkezelésről a Google tud tájékoztatással szolgálni az alábbi oldalon: https://policies.google.com/?hl=hu

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk Shoprenter Kft, (Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 

3.2 Webáruház regisztráció

A www.natureathome.hu honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, amennyiben az adott személy a 18. életévét betöltötte.

Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, és regisztrációs profiljukkal bevásárlólistát tudnak összeállítani, és vásárlásaikat is nyomon tudják követni.

Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

A vásárlással kapcsolatos adatkezelésről a jelen tájékoztató 3.3. pontjában olvashat bővebben.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, ügyfélszámla vezetése, bevásárlólista létrehozásának lehetősége, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, az életkori korlátozás érvényre juttatása, direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok, ügyfélszám, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

 • az utolsó bejelentkezéstől számított két év,
 • amennyiben direkt marketing hozzájárulást adott a felhasználó, úgy az adatok a jelen tájékoztató 3.6. pontja szerinti határidőig kerülnek megőrzésre.

 Az adatok törlése és módosítása:

 • A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a Saját fiók menüben;
 • vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 2.1. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Elfelejtett jelszó: a felhasználó az Elfelejtette jelszavát funkció használata esetén e-mailben kap egy leírást, melyet követve lehetősége nyílik új jelszó megadására.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk Shoprenter Kft, (Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 

3.3 A webáruházi vásárlás adatkezelése

Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.

Amennyiben a jelen tájékoztató 3.3. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Az adatkezelés célja: a www.natureathome.hu webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, az életkori korlátozás érvényre juttatása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok, azonosítószám, rendelési szám.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • Az adatok a megrendelés teljesítését követő 5 éven belül törlésre kerülnek.

Az adatok törlése és módosítása: A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztató 2.1. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Adattovábbítás: Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a vásárló a bankkártyával kapcsolatos adatokat közvetlenül az alábbi fizetési szolgáltatók (CIB Bank ZRt.) részére adja meg.

Az Adatkezelő a szerződés teljesítése céljából a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja adatokat továbbítja az alábbi társaságok részére:

- CIB Bank ZRt., (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) felé.

Termékek kiszállítása, annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító szám a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., a továbbiakban: GLS) vagy a FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., a továbbiakban: FoxPost) vagy a személyes átvételi hely felé.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a ShopRenter.hu Kft., (cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 

3.5. Számlamásolatok megőrzése

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a számlamásolatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok típusa: számla másolata.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Adattovábbítás: az adatokat a számlafeldolgozás céljából továbbítjuk az Adatkezelő által szerződött számviteli szolgáltatás végző partner számára, aki az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 

3.6. Elektronikus hírlevél

Az Adatkezelő elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Hozzájáruló nyilatkozatot az Adatkezelő részére több féle módon lehet adni, például webáruház, valamint regisztrációs folyamatok során.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje:

 • visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét)
 • a nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetén 3 hét.

Adattovábbítás: Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a ShopRenter.hu Kft., (cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 

3.7. Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, a kapcsolatfelvételi űrlapon, a jelen tájékoztató 2.1. pontjában megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül az Adatkezelő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Az adatkezelés időtartama: amennyiben írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az üzenetet legfeljebb 5 évig őrizzük meg.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül az Adatkezelő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz másolatával 5 évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.

Adattovábbítás: az Adatkezelő az panaszkezelési feladatokat szükség szerint további adatfeldolgozók közreműködésével látja el, amelyek bevonásáról a vásárlót előzetesen egyedileg tájékoztatja.

 

4.Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

 

4.1 Az Ön jogai

Az GDPR 15-20 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Adatkezelő tájékoztatást ad a címzettekről.

 

4.2 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

4.3 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

4.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

 

4.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

4.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. ¹

4.8 Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

4.9 Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

Az Adatkezelő az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

 

4.10 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

4.11 Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Az Adatkezelő megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben az Adatkezelő a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az Adatkezelő a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

 

 

 

 

 Az adatkezelési tájékoztató korábbi verziói: első verzió.

 

 

 

1Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

 

 

Keresés